Thư viện COC

Phòng thủ (Defense)Khai thác (Resources)Quân đội (Army)
Công trình khác (Other)Quân lính (Troops)tài nguyên (Treasure)
 
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *